Výzva k podávání žádostí 2022

Příručka pro žadatele

1. Kontext a účel

EuroTeQ Engineering University usiluje o podporu spolupráce mezi šesti silnými technickými univerzitami z EU, dále École polytechnique fédérale de Lausanne ve Švýcarsku, Technion Israel Institute of Technology v Izraeli a 45 přidruženými partnery a podporuje evropského ducha v inovativním inženýrském vzdělávání v celé Evropě. Společně vybudujeme otevřený EuroTeQ Campus, který vzájemně propojí pedagogy a studenty, umožní ocenit různé perspektivy a vytvářet nové nápady. Naši absolventi získají mezikulturní a mnohojazyčné kompetence, podnikatelské myšlení, odpovědné myšlení a jednání a budou připraveni vést konkurenceschopnou Evropu do budoucna.

EuroTeQ Teaching Fund podporuje otevřený a spolutvůrčí přístup ke vzdělávání prostřednictvím inovativních formátů výuky společně s Evropskými partnery.

Vybudujte s námi EuroTeQ Campus! Připravte vysoce kvalitní digitální (online) nebo kombinované kurzy v rámci nově spuštěné EuroTeQ Engineering University. Bude nám potěšením financovat vaše inovativní výukové projekty v roce 2022.

Přihlásit lze pouze kurzy vyučované v angličtině

Váš návrh formátu výuky by se měl věnovat alespoň jednomu z následujících prioritních témat: 

 1. Pozvání a začlenění studentů EuroTeQ partnerů do vašeho digitálního nebo kombinovaného kurzu.
 2. Vývoj a otestování nového formátu výuky a následné nabídnutí partnerským univerzitám.
 3. Spolupráce s pedagogy jednoho nebo více EuroTeQ partnerů.
 4. Spolupráce s přidruženým partnerem projektu (prg.ai, GasNet, PRE a společnosti Workswell).

Příklady možných projektů:

 • Inovativní výukové materiály, které budou připraveny k použití v kurzech otevřených pro studenty všech partnerských univerzit v digitální (on-line) nebo kombinované formě ve školním roce 2022/23 (příklad kombinované formy: Přednášky a simulace v distanční formě následované týdenním intenzivním praktickým laboratorním kurzem).
 • Inovativní výukové materiály pro kurzy, které probíhají současně na dvou nebo více partnerských univerzitách, projektový tým zahrnuje osoby z těchto univerzit.

Požadovaná inovace

Kvalitní obsah v tradiční formě nestačí, projekt má přinést například následující inovace:

• Virtuální laboratoře, simulační nástroje, applety

• Digitální testování (online nebo v rámci kampusu)

• Vzdálené laboratoře

• Domácí laboratoře

• Učení založené na výzvách

• Výukové pobyty

• Mezioborové kurzy, transverzální dovednosti

• Praktické zkušenosti (např. v laboratoři nebo v terénu)

• Podnikatelské formáty

2. Cíle a kvalifikace

Hledáme více kombinovaných nebo virtuálních výukových formátů zaměřených na nové technologie, které budou sloužit jako katalyzátory interakce napříč obory a pomohou vytvářet kompetence k pochopení procesů tvorby hodnot. Může se jednat o stávající nabídku kurzů, které lze upravit do nové podoby, nebo o nové formáty, které je třeba vyvinout, např. mikro kredity jako novou formu kvalifikace pro konkrétní kompetence.

Podporujeme projekty, které mají silnou vazbu na rozvoj nového EuroTeQ Campus. Uchazeči jsou požádáni, aby ve svém návrhu projektu uvedli, jakým způsobem budou v projektu zapojeni studenti, pedagogové nebo výzkumní pracovníci EuroTeQ partnerů, kteří spolupracují s cílovými skupinami a přidruženými partnery, nebo zvou nové. Naším cílem je prozkoumat a integrovat různé přístupy nebo perspektivy k inženýrskému vzdělávání a reflektovat mezikulturní rozdíly.

Všechny projekty musí být po dokončení vyhodnoceny, z důvodu posouzení poptávky, kvality, přidané hodnoty a potenciálu škálovatelnosti.

3. Financování

Celkový orientační rozpočet této výzvy činí 1 000 000 CZK a bude rozdělen mezi úspěšné projekty. Rozpočtové požadavky by neměly překročit 75 000 CZK za jednotlivý projekt (včetně vlastního 5% spolufinancování). Finanční prostředky lze vynaložit pouze na aktivity odpovídající účelu této výzvy. Uchazeče žádáme, aby svůj rozpočet rozepsali na jednotlivé položky do tabulek ve formuláři žádosti (vizte přiložený XLS finanční plán).

Uznatelné náklady

Kategorie nákadůuznatelné / neuznatelné
Studenti asistentiUznatelné
Softwarové licence pro konkrétní projektyUznatelné
Cestovní náklady k partnerůmUznatelné
Specifické vybavení pro projektProsím ověřte u projektového manažera
Video produkceUznatelné
Ostatní nákladyProsím ověřte u projektového manažera

Financování projektů v rámci výukového fondu EuroTeQ probíhá formou úhrady nákladů. Zálohové platby ani výplata paušálních částek nejsou možné. K proplacení lze nárokovat pouze činnosti, které skutečně proběhly. Ze strany fakulty nebo ústavu je vyžadováno spolufinancování ve výši 5 %.

4. Jak se přihlásit

Žádost mohou podat všechny součásti ČVUT v případě, že jejich vedoucí kateder a děkani souhlasí s podmínkami projektu včetně předfinancování aktivit a 5% finanční spoluúčastí.

Každá přihláška musí obsahovat:

Přihlášku podávejte v anglickém jazyce. Posuzovány budou pouze úplné žádosti podané před uzávěrkou. V rámci jedné výzvy je povolena pouze jedna přihláška na žadatele.

Pokud jsou inovace kurzů, vývoj nebo jiné aktivity související s projektem již podporovány z jiných zdrojů, měl by žadatel jasně vysvětlit, jak se aktivity v této žádosti liší od stávajících projektů.

Veškeré podklady k žádosti zasílejte projektovému manažerovi na adresu euroteq@cvut.cz.

5. Uzávěrka, termíny zahájení a trvání 

Uzávěrka podání výzvy je 31. října 2022. 

 • Rozhodnutí budou dle předpokladu oznámena v listopadu 2022
 • Předpokládané datum zahájení těchto grantů je leden 2023
 • Datum ukončení grantu nesmí překročit 31. srpna 2023
 • Aktivity mohou pokračovat, ale financování nelze převést do dalšího kalendářního roku

6. Hodnocení a výběr žádostí

Uznatelné žádosti posoudí odborná hodnotící komise složená ze zástupců z řad studentů ČVUT, proděkanů a kolegů z partnerských univerzit. Předsedou komise je prorektor pro bakalářské a magisterské studium.

Komise seřadí návrhy na základě následujících kritérií:

 • kvalita projektu / soulad s výzvou a začlenění projektu do EuroTeQ Campus.
 • inovativní využití nebo vývoj nových formátů výuky
 • kvalita spolupráce s aliančním partnerem nebo přidruženým projektovým partnerem (je-li to relevantní).
 • udržitelnost projektu, potenciál pro vytvoření souboru nástrojů pro inovativní digitální výuku, který lze sdílet s partnery

7. Výstupy projektu a jejich hodnocení

Závěrečná zpráva (max. 3 strany) popisující projekt a jeho výsledky/hodnocení ve vztahu k zamýšleným cílům. Zpráva bude obsahovat odkazy na podrobnější informace o výsledcích projektu na webu. Závěrečná zpráva bude předložena měsíc po skončení projektu. Účastníci rovněž připraví prezentaci pro závěrečný workshop a vyhodnocení projektů. Prezentace a obhajoby budou nahrávány a zpřístupněny všem členům EuroTeQ. Náklady budou uhrazeny po úspěšné obhajobě.

8. Kontakty

V případě dotazů si přečtěte FAQ nebo kontaktujte Lucii Lerch nebo prof. Pavla Ripku., Poslední změna: 03.10.2022